หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การจัดการศึกษาของ โรงเรียนสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของยุคโลกาภิวัตน์ โดยโรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดําเนินการจัดทําและใช้หลักสูตรโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกํากับของ มหาวิทยาลัย ดําเนินการพัฒนาใช้หลักสูตรโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีอาจารย์จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตร