งานทะเบียน

ช่องทางในการติดต่อขอเอกสารจากทางโรงเรียน

คำชี้แจง
       งานทะเบียนได้ จัดทำช่องทางในการติดต่อขอเอกสารจากทางโรงเรียนในรูปแบบ Google form โดยมีจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อขอเอกสารจากทางโรงเรียน เป็นการลดภาระการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในการยื่นขอเอกสารต่าง ๆ ที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้ในการยื่นสมัครเรียน /ขอทุนการศึกษา ฯลฯ หรือแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสมและความจำเป็น

       ในการนี้งานทะเบียน ขอให้นักเรียนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและ ความจำเป็นที่จะใช้เอกสารแต่ละฉบับ ว่าสอดคล้องกับความต้องการใช้หรือไม่ ขอความกรุณาอย่าส่งข้อมูลมาโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรอง หรือส่งมาเพื่อทดสอบ เพราะเอกสารทุกฉบับที่นักเรียนส่งข้อมูลเข้ามาทุกฉบับมีค่าดำเนินในการจัดทำเอกสาร ซึ่งงานทะเบียนต้องทำการรวบรวม สรุปข้อมูลในแต่ละวันก่อนการจัดทำ ต้องใช้เวลาในการจัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับก่อนส่งให้นักเรียน

หากนักเรียนมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ กรุณาโทรติดต่องานทะเบียน เบอร์โทร 053-944279

ขอเอกสารจากงานทะเบียนโรงเรียน
คลิก   https://forms.gle/T3CxzpvsREuhEJ7C6