กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ์
อาจารย์ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ผุสดี ขัดนาค
อาจารย์ผุสดี ขัดนาค

อาจารย์สาธิต

อาจารย์ปัทมา ประเสริฐศักดิ์
อาจารย์ปัทมา ประเสริฐศักดิ์

อาจารย์สาธิต

อาจารย์พิชญภณ ศรีนวล
อาจารย์พิชญภณ ศรีนวล

อาจารย์สาธิต

อาจารย์อรสา สนธิ
อาจารย์อรสา สนธิ

อาจารย์สาธิต

อาจารย์อัครวัฒน์ ศรวัฒนานนท์
อาจารย์อัครวัฒน์ ศรวัฒนานนท์

อาจารย์สาธิต