กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ ดร.อัษ แสนภักดี
อาจารย์ ดร.อัษ แสนภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

สาขาวิชาสุขศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ถนอมศรี รักข์สวัสดิ์
อาจารย์ถนอมศรี รักข์สวัสดิ์

หัวหน้าสาขาวิชาสุขศึกษา

อาจารย์กมลพร ภู่ระหงษ์
อาจารย์กมลพร ภู่ระหงษ์

อาจารย์ผู้สอนวิชาสุขศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ ดร.อัษ แสนภักดี
อาจารย์ ดร.อัษ แสนภักดี

หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ภัทร ยันตรกร
อาจารย์ภัทร ยันตรกร

อาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา

อาจารย์ธัชกร พุกกะมาน
อาจารย์ธัชกร พุกกะมาน

อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาพลศึกษา

อาจารย์วันเฉลิม รัดเกล้า
อาจารย์วันเฉลิม รัดเกล้า

อาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา