งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสร้อยทิพย์ สมบูรณ์ชัย
นางสาวสร้อยทิพย์ สมบูรณ์ชัย

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

เจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวพิมพ์รัตน์ เขาเวียนวง
นางสาวพิมพ์รัตน์ เขาเวียนวง

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวณพรรณดา หงษ์เวียงจันทร์
นางสาวณพรรณดา หงษ์เวียงจันทร์

เจ้าหน้าที่งานแผน

นายสุรพันธ์ ชูใจ
นายสุรพันธ์ ชูใจ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์