งานศูนย์วิชาการ

งานศูนย์วิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวเรณุกา สันธิ
นางสาวเรณุกา สันธิ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิชาการ

นางสาวชลธิชา อุ่นสีมา
นางสาวชลธิชา อุ่นสีมา

เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิชาการ

นางสาวธนิกา ดอกดวง
นางสาวธนิกา ดอกดวง

เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิชาการ