ประวัติความเป็นมา

ประวัติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

_________________________________________________

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โรงเรียนได้เป็นสถานที่สําหรับสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทั้งในส่วนของการเป็นแหล่งที่ให้นักศึกษา ได้สังเกตการสอน (Observation) ร่วมสอน (Participation) และฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ ตลอดจนเป็นสถานที่สําหรับ ให้คณะได้ค้นคว้าวิจัยและทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาใหม่ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับ การจัดการศึกษาในภาคเหนือ

          ปี พ.ศ. 2511 โรงเรียนเริ่มเปิดดําเนินการสอนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 สายสามัญ มีนักเรียนรุ่นแรกจํานวน 70 คน เป็นชาย 33 คน และหญิง 37 คน คณาจารย์ผู้สอนขณะนั้นเป็น อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 14 คน อาจารย์พิเศษ 5 คน และอาจารย์ชาวต่างชาติ 2 คน สถานที่เรียนในปีแรก โรงเรียนได้ใช้วิทยาลัยที่ 1 อาคารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานที่เรียนซึ่งปัจจุบันอาคารหลังดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนจึงได้ย้ายสถานที่เรียนจากเดิมมาใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 ของคณะศึกษาศาสตร์เป็นการชั่วคราว

          ปีการศึกษา 2514 อาคารสาธิต 1 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนได้ก่อสร้างเสร็จ โรงเรียนจึงได้ใช้อาคาร หลังดังกล่าวเป็นสถานที่เรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ปีการศึกษา 2515 เป็นปีแรกที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดําเนินการสอนชั้นเรียนสายสามัญตามหลักสูตร 5 ปี คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

          ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนสาธิตฯ ได้ปรับหลักสูตรตามกระทรวง ศึกษาธิการ โดยให้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี คือ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2533 ซึ่งปรับปรุงรายละเอียดมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2521 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น เปิดสอน 3 แผนการเรียน คือ แผน วิทย์-คณิต, แผนศิลป์-คณิต และแผนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส

          ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนสาธิตฯ ได้เพิ่มจํานวน ห้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากเดิม 3 ห้องเรียน เป็น 5 ห้องเรียน จนปัจจุบัน ทุกระดับชั้นมีจํานวนห้องเรียนชั้นละ 5 ห้องเรียน

          ปีการศึกษา 2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์หนึ่งใน จํานวนทั้งหมด 4 ศูนย์ เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ในหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียน วิทยาศาสตร์นั้นมาจากความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2551 ซึ่งเป็น ปีแรกของการดําเนินโครงการได้เริ่มเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.-มช.) จํานวน 30 คน จนกระทั่งปีการศึกษา2553 โครงการดังกล่าวมีจํานวนนักเรียนครบทั้ง 3 ระดับชั้น

          ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

          ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรแผนการ เรียน ศิลป์-ภาษาจีน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.-มข.) ครบทั้ง 3 ระดับชั้น รวมจํานวน 85 คน ปัจจุบันมีนักเรียนระดับ ชั้นละ 2 ห้อง มีนักเรียนรวมจํานวน 150 คน

          ปีการศึกษา 2563 - ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรแผนการ เรียน ศิลป์-โมเดริ์นซอฟแวร์ และ ศิลป์-ออกแบบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตฯ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,389 คน โดยเป็น นักเรียนชาย จํานวน 604 คน นักเรียนหญิงจํานวน 785 คน มีบุคลากร ทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 106 คน