งานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวสิริลธิชา สายขัด
นางสาวสิริลธิชา สายขัด

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

นางจุฬาภรณ์ แก้วคำมูล
นางจุฬาภรณ์ แก้วคำมูล

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

นางสาวนิลาวัลย์ น่านกาศ
นางสาวนิลาวัลย์ น่านกาศ

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

นางเสาวลักษณ์ มาวงศ์
นางเสาวลักษณ์ มาวงศ์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางวิรตี สีสุวอ
นางวิรตี สีสุวอ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
: 053-944291