งานอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ยานพาหนะ และซ่อมบำรุง

งานอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ยานพาหนะ และซ่อมบำรุง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

นายกอบชัย ทาวงศ์
นายกอบชัย ทาวงศ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ยานพาหนะ และซ่อมบำรุง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ยานพาหนะ และซ่อมบำรุง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

นายรัฏฐกรณ์ วรโชติพิสิฐ
นายรัฏฐกรณ์ วรโชติพิสิฐ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุกิจ ทองเปี้ย
นายสุกิจ ทองเปี้ย

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายนิวัติ งิ้วคำ
นายนิวัติ งิ้วคำ

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายยรรยง มาจิตตะ
นายยรรยง มาจิตตะ

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวเกศริน มาจิตตะ
นางสาวเกศริน มาจิตตะ

พนักงานบริการทั่วไป

นางบัวลอย จำปา
นางบัวลอย จำปา

พนักงานบริการทั่วไป

นางเรณู ปีวอ
นางเรณู ปีวอ

พนักงานบริการทั่วไป

นางกรรณศรี ศึกษาภูมิภาค
นางกรรณศรี ศึกษาภูมิภาค

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวสุนีย์ คำเหลือง
นางสาวสุนีย์ คำเหลือง

พนักงานบริการทั่วไป

นายไกรสร นิปุณะ
นายไกรสร นิปุณะ

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวดวงเดือน นิปุณะ
นางสาวดวงเดือน นิปุณะ

พนักงานบริการทั่วไป