กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ทวิช วิริยา
อาจารย์ทวิช วิริยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ตรัยขวัญ แรงจัดงาน
อาจารย์ตรัยขวัญ แรงจัดงาน

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์อัจฉรีย์ สีตะพันธุ์
อาจารย์อัจฉรีย์ สีตะพันธุ์

อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ตติยา วงษ์รัตน์
อาจารย์ตติยา วงษ์รัตน์

อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์หฤทัย กาศวิบูลย์
อาจารย์หฤทัย กาศวิบูลย์

อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว
อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว

อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์บุษยมาลี ธีรัทธานนท์
อาจารย์บุษยมาลี ธีรัทธานนท์

อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ปิยะณัฐ ไชยาพันธุ์
อาจารย์ปิยะณัฐ ไชยาพันธุ์

อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ทวิช วิริยา
อาจารย์ทวิช วิริยา

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษาจีน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ฤดีมาศ สมบูรณ์วิทย์
อาจารย์ฤดีมาศ สมบูรณ์วิทย์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน