ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ
อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

อาจารยพัชนี อ่ำแก้ว
อาจารยพัชนี อ่ำแก้ว

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน
อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

อาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน
อาจารย์ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์อรสา สนธิ
อาจารย์อรสา สนธิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป

อาจารย์พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก
อาจารย์พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร
: pongrawee.p@cmu.ac.th

อาจารย์ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ์
อาจารย์ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

อาจารย์ธานาพรรณ์ พิใจ
อาจารย์ธานาพรรณ์ พิใจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์
อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

อาจารย์พัชนี จันทร์ศิริ
อาจารย์พัชนี จันทร์ศิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

อาจารย์จันทร์จิรา เพ็งเคลือบ
อาจารย์จันทร์จิรา เพ็งเคลือบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

อาจารย์ทนงค์ อินตา
อาจารย์ทนงค์ อินตา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

อาจารย์ปิยะณัฐ ไชยาพันธุ์
อาจารย์ปิยะณัฐ ไชยาพันธุ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

อาจารย์ ดร.อัษ แสนภักดี
อาจารย์ ดร.อัษ แสนภักดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน
อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการ วมว.-มช.

อาจารย์ธีร์นวัช นันตา
อาจารย์ธีร์นวัช นันตา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการ วมว.-มช.