งานกิจกรรมแนะแนว

งานกิจกรรมแนะแนว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์
อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์

หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว

นักจิตวิทยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ปริญาภรณ์ ศรีพรหมมาศ
อาจารย์ปริญาภรณ์ ศรีพรหมมาศ

นักจิตวิทยา