กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์อรวรรณ คงพิทักษ์
อาจารย์อรวรรณ คงพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สาขาวิชาคหกรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์จันทิมา บุศยารัศมี
อาจารย์จันทิมา บุศยารัศมี

หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม

สาขาวิชาเกษตรกรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์อรวรรณ คงพิทักษ์
อาจารย์อรวรรณ คงพิทักษ์

หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ปุญชรัสมิ์ มูลคำ
อาจารย์ปุญชรัสมิ์ มูลคำ

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาอุตสาหกรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์กัญจน์ภูบดี ชุติเศรษฐวัฒน์
อาจารย์กัญจน์ภูบดี ชุติเศรษฐวัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรม