วิสัยทัศน์/ปณิธาน/ปรัชญาและวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งสาธิต วิจัยและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการผลิตและ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ รองรับการศึกษาดูงานกับบุคคลทั่วไปในด้านศึกษาศาสตร์ ยึดหลัก ธรรมาภิบาลและการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใส่ใจการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กุลบุตร กุลธิดา มีความรู้คู่คุณธรรมสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ

 

ปณิธาน (Determination)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นในการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน โดยผ่านกระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่ปฏิบัติการทดลอง ค้นคว้าทางด้านศึกษาศาสตร์

 

ปรัชญา (Philosophy)

การพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข จะเกิดขึ้นได้โดยจัดการศึกษาระดับพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา ตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเบื้องต้น ในการประกอบอาชีพ และแสวงหาความรู้ อย่าง ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนมีจิตสํานึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.      เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน
2.      เพื่อเป็นแหล่งสาธิตแก่บุคคลทั่วไปในด้านศึกษาศาสตร์
3.      เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ และเป็นที่ปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์
4.      เพื่อส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อมของสังคมโดยรวม
5.      เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา
6.      เพื่อพัฒนาระบบบริหารและจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง