งานทะเบียน

งานทะเบียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว
อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว

นายทะเบียน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

นางสุพิน แก้วบุญมา
นางสุพิน แก้วบุญมา

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวณิชนันทน์ อ่ำแก้ว
นางสาวณิชนันทน์ อ่ำแก้ว

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน