กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์พิมพา นวลสวรรค์
อาจารย์พิมพา นวลสวรรค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์เดือนเพ็ญ แดงสืบตระกูล
อาจารย์เดือนเพ็ญ แดงสืบตระกูล

อาจารย์สาธิต

อาจารย์พัชราภรณ์ อนุกูล
อาจารย์พัชราภรณ์ อนุกูล

อาจารย์สาธิต

อาจารย์พัชนี จันทร์ศิริ
อาจารย์พัชนี จันทร์ศิริ

อาจารย์สาธิต

อาจารย์มุกดาวรรณ ศรีชนะ
อาจารย์มุกดาวรรณ ศรีชนะ

อาจารย์สาธิต

อาจารย์ศิริพร สอาดล้วน
อาจารย์ศิริพร สอาดล้วน

อาจารย์สาธิต