กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์จารี สุขบุญสังข์
อาจารย์จารี สุขบุญสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์อมรา สุขบุญสังข์
อาจารย์อมรา สุขบุญสังข์

อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะ

อาจารย์จรรยารักษ์ คำพวง
อาจารย์จรรยารักษ์ คำพวง

อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะ