งานการศึกษาพิเศษ

งานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ธานาพรรณ์ พิใจ
อาจารย์ธานาพรรณ์ พิใจ

หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ

อาจารย์ภควัต ศักดิ์เทวี
อาจารย์ภควัต ศักดิ์เทวี

นักกิจกรรมบำบัด