กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ทนงค์ อินตา
อาจารย์ทนงค์ อินตา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์วิโรจน์ รัตตากร
อาจารย์วิโรจน์ รัตตากร

อาจารย์สาธิต

อาจารย์อิทธิชาติ สุนทราวงศ์
อาจารย์อิทธิชาติ สุนทราวงศ์

อาจารย์สาธิต

อาจารย์แสงหล้า โปธา
อาจารย์แสงหล้า โปธา

อาจารย์สาธิต

อาจารย์ ดร.ปริยาณี หอมสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ปริยาณี หอมสุวรรณ

อาจารย์สาธิต

อาจารย์อังคณา พวงสายใจ
อาจารย์อังคณา พวงสายใจ

อาจารย์สาธิต

อาจารย์ไรวินทร์ รุจิพงศ์ทวีกุล
อาจารย์ไรวินทร์ รุจิพงศ์ทวีกุล

อาจารย์สาธิต

อาจารย์จันทร์จิรา เพ็งเคลือบ
อาจารย์จันทร์จิรา เพ็งเคลือบ

อาจารย์สาธิต

อาจารย์เบญจวรรณ น้อยหมอ
อาจารย์เบญจวรรณ น้อยหมอ

อาจารย์สาธิต

อาจารย์พัฒนพรรณ เหลืองปฐมธนา
อาจารย์พัฒนพรรณ เหลืองปฐมธนา

อาจารย์สาธิต