กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ