โครงการ วมว.-มช.

ผู้อำนวยการโครงการ วมว.-มช.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส

ผู้อำนวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ วมว.-มช.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน
อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ

อาจารย์ธีร์นวัช นันตา
อาจารย์ธีร์นวัช นันตา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ

อาจารย์ประจำโครงการ วมว.-มช.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์พรไพลิน สุวรรณพิทักษ์
อาจารย์พรไพลิน สุวรรณพิทักษ์

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์ ดร.ปัทมา ยานุ
อาจารย์ ดร.ปัทมา ยานุ

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์ธีรวัฒน์ บุญฟอง
อาจารย์ธีรวัฒน์ บุญฟอง

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์จุมพล ราชสิงโห
อาจารย์จุมพล ราชสิงโห

อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ วมว.-มช.

อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา
อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา

อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ วมว.-มช.

นายพีรพงษ์ ทับทิม
นายพีรพงษ์ ทับทิม

นักวิศวกรประจำโครงการ

อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี
อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์รัชฎาพร ตันต๊ะนา
อาจารย์รัชฎาพร ตันต๊ะนา

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์
อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์

อาจารย์ผู้สอนเคมี