ดาวน์โหลดข้อมูล


เอกสารดาวน์โหลด
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (download)
2. ใบลาป่วย (download)
3. ใบลากิจ (download)
4. เอกสารหนังสือรับรองใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 สูญหาย (download)