อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน

อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน
อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนเคมี

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปริญญาตรี : คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป