อาจารย์รุจิรา วงศ์แสง

อาจารย์รุจิรา วงศ์แสง
อาจารย์รุจิรา วงศ์แสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา
อำนาจหน้าที่ : ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :