อาจารย์วิลาสินี สวาทะนันทน์

อาจารย์วิลาสินี สวาทะนันทน์
อาจารย์วิลาสินี สวาทะนันทน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา
อำนาจหน้าที่ :

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาชีววิทยา
ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)