อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ

อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ
อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์
อำนาจหน้าที่ : รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล : peerawut.b@cmu.ac.th
สาขาวิชา : ฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องทำงาน : Fabrication Lab อาคารเรียนรวมชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มัธยมศึกษา)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาการสอนฟิสิกส์
ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)