อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน

อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน
อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์