อาจารย์ธีร์นวัช นันตา

อาจารย์ธีร์นวัช นันตา
อาจารย์ธีร์นวัช นันตา
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนเคมี

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์(เคมี)