อาจารย์พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก

อาจารย์พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก
อาจารย์พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาฟิสิกส์ประยุกต์