อาจารย์ยุทธกานต์ ศรีสมบูรณ์

อาจารย์ยุทธกานต์ ศรีสมบูรณ์
อาจารย์ยุทธกานต์ ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์