อาจารย์พัชรินทร์ อภิรักษ์

อาจารย์พัชรินทร์ อภิรักษ์
อาจารย์พัชรินทร์ อภิรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์