นายพีรพงษ์ ทับทิม

นายพีรพงษ์ ทับทิม
นายพีรพงษ์ ทับทิม
ตำแหน่ง : นักวิศวกรประจำโครงการ

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :