อาจารย์พุฒิพงศ์ ตันทรัตน์

อาจารย์พุฒิพงศ์ ตันทรัตน์
อาจารย์พุฒิพงศ์ ตันทรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนออกแบบ-ไอที

โทรศัพท์ : 053944248
อีเมล :
สาขาวิชา :
ห้องทำงาน :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาแอนนิเมชัน