ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 109 คน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2567

โดยท่านคณบดี ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการรวม 15 คน ในการนี้ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและเห็นชอบวิสัยทัศน์ (Vision) และแผนกลยุทธ์ (Strategic Plans) ในการบริหาร 4 ปี ของผู้อำนวยการและทีมบริหารชุดใหม่ เพื่อจะได้นำไปกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plans) เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมจรูญ จันทร์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่