ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 65 คน
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกันกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่