นักเรียนสาธิต มช. เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค การประกวดโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 129 คน
นักเรียนสาธิต มช. เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค การประกวดโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2

การประกวดโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2
โดยโครงการของเยาวชนทีมก้าวหน้าเมืองศิลป์ (นักเรียนสาธิต มช.) ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค เข้าชิงรางวัลระดับประเทศ

โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1. นายศาสดา วิริยานุพงศ์ อนุกรรมการ (หัวหน้าคณะ)
2. นายพิชัยรัตน์ วิเชียรมนูญญา อนุกรรมการ
3. นายอนพัทย์ สุขเสียงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
4. นายศศิพงศ์ รอตเกษม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขายุการ
5. นายพงษ์ธร แสงทอง สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์และศูนย์การเรียนรู้ กองดี มีศิลป์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่