กิจกรรม coaching การใช้ Chat Gpt เพื่อประยุกต์ใช้ในงานสอน งานวิจัย และงานเอกสาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤษภาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 212 คน
กิจกรรม coaching การใช้ Chat Gpt เพื่อประยุกต์ใช้ในงานสอน งานวิจัย และงานเอกสาร

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการใช้เครื่องมือ AI กิจกรรม coaching ส่งเสริมการพัฒนาตามกรอบสมรรถนะอาจารย์โณงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  "การใช้ Chat Gpt เพื่อประยุกต์ใช้ในงานสอน งานวิจัย และงานเอกสาร"  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ประธานหลักสูตรเคมี ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในหัวข้อ
 - การทดลองใช้ AI
 - การใช้ AI ช่วยในการเรียนรู้
 - การใช้ AI เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการทำวิจัยในชั้นเรียน

ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลันเชียงใหม่