อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤษภาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 236 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ที่จัดเตรียมให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับชั้น ในปีการศึกษา 2567