บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 244 คน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์พัชนี จันทร์ศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษา กับ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน โดย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ นางสาวสุวรรณี เสนีย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวเกียรติสุดา กาศเกษม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ดังนั้น จึงเห็นควรทำความตกลงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมและได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้ไว้แก่กัน วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันและ เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอนร่วมกัน

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมจรูญ จันเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่