อบรมระงับเหตุอัคคีภัยสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 203 คน
อบรมระงับเหตุอัคคีภัยสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดอบรมระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปี 2567 ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น

โดยคณะวิทยากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณธภัย เทศบาลนครเชียงใหม่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567