ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ Mental Health in School

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 มกราคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 108 คน
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ Mental Health in School

งานแนะแนวและงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระบวนวิชา 923710 Significant Areas of Mental Health ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 15 คน  

ในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ Mental Health in School ได้แก่
1) ระบบการแนะแนว
2) ระบบการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา
3) ระบบการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
4) ระบบการฟื้นฟูสมรรถนะนักเรียน


ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>คลิก<<<