ผู้มีทักษะทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ "ดี" และ "ดีเยี่ยม" ในการสอบวัดความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 114 คน
ผู้มีทักษะทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ

ในการสอบวัดความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผู้มีทักษะทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

เด็กชาย ตรีพงษ์พรหม ณรงค์กูล ม3/3  คะแนน 96 คะแนน
เด็กหญิง ลักษมินตร์ อรุณกว้างไพศาล ม.3/4 คะแนน 80 คะแนน
เด็กชาย ณฐภัทร ดำริธรรมเจริญ ม.3/2 คะแนน 80 คะแนน
เด็กหญิง ณัชชา ชาญศึก ม.3/2 คะแนน 76
เด็กหญิง ติชิลา ปิโย 3/2 คะแนน 72
เด็กหญิง เมธาพร พรมโนภาศ 3/4 คะแนน72
เด็กชาย คณิศร ขันปิงปุ๊ด 3/1 คะแนน 72


ผู้มีทักษะทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดี  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เด็กชาย พศิน พวงสมบัติ 3/4  คะแนน 68
เด็กหญิง อุนนดา วงศ์สัมพันธ์ 3/5 คะแนน 68
เด็กชาย สิรพิพัฒ พันธุ์โอภาส 3/5 คะแนน 68
เด็กชาย ศุภวิชญ์ ใจคำ 3/5 คะแนน 68 
เด็กชาย พรภวิษย์ เอี่ยมละมัย 3/4 คะแนน 68
เด็กชาย ศุวิล คำไชยวงค์ 3/5 คะแนน 68