สอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 99 คน
สอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2566                         
           
อันดับที่ 1   เด็กชายตรีพงษ์พรหม ณรงค์กูล    ม.3/3   76  คะแนน (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)         
                  เด็กหญิงสุกฤตา      ศิริสุขเกษม    ม.3/5   76 คะแนน (คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 

      
อันดับที่ 2   เด็กชายศุวิล คำไชยวงค์    ม.3/5    74 คะแนน (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

 

อันดับที่ 3   เด็กชายเตชิต เปี่ยมแสง    ม.3/3   72 คะแนน (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
                 เด็กหญิงเพลินพิณ สิงห์อินทร์    ม.3/4     72 คะแนน (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
                 เด็กหญิงลักษมินตร์ อรุณกว้างไพศาล  ม.3/4   72 คะแนน (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)