สอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม. 3  ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 153 คน
สอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม. 3  ปีการศึกษา 2566

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม. 3  ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2566  จำนวน 213 คนเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567  ณ อาคารสาธิต 3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

  • นักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงสุดอันดับที่ 1 -  7 ดังนี้

ลำดับที่ 1        เด็กหญิงณัชชา            ชาญศึก           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ลำดับที่ 2        เด็กชายรุจน์ธกานต์        มูลรินต๊ะ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  

ลำดับที่ 3        เด็กชายพศิน               พวงสมบัติ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  

ลำดับที่ 4        เด็กชายจิรัฏฐ์              เลิศวิริยานันท์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  

ลำดับที่ 5        เด็กชายตรีพงษ์พรหม     ณรงค์กูล          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  

ลำดับที่ 5        เด็กชายจิรายุ              กังวาล            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ลำดับที่ 6        เด็กหญิงชญานิน           โพธิจรรยากุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ลำดับที่ 6        เด็กหญิงณฐมน            ยะคำแจ้           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ลำดับที่ 7        เด็กหญิงกมลนิตย์         โรจนะสิริ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ลำดับที่ 7        เด็กหญิงกานต์ธิดา         กิจเจริญวิศาล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ลำดับที่ 7        เด็กชายพีรพงศ์            ท่วงที             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ลำดับที่ 7        เด็กชายศุวิล               คำไชยวงค์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5