ผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เข้ารับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และรับทุนการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 178 คน
ผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เข้ารับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และรับทุนการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2566

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2565 

 

รายชื่อนักเรียน

ผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1.ด.ญ.กันติชา คุณาปกรณ์การ ชั้น ม.1/1 **
2.ด.ช.ปรมัตย์ ผจญเรืองฤทธิ์ ชั้น ม.1/3  **

ผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.ด.ญ.กันติชา คุณาปกรณ์การ ชั้น ม.1/1  **
2.ด.ญ.กรกนก ศรีสารัตน์ ชั้น ม.1/1
3.ด.ช.เดชปัญญา จารุวรรณรัตน์ ชั้น ม.1/1
4.ด.ช.ธนวินท์ สุริยวงค์ ชั้น ม.1/2
5.ด.ญ.ณัฐธยาน์ โรจนเสาวภาคย์ ช้ั้น ม.1/2
6.ด.ช.ปรมัตย์ ผจญเรืองฤทธิ์ ชั้น ม.1/3  **
7.ด.ญ.ปริณดา รัตนพรหม ชั้น ม.1/3
8.ด.ญ.ประภัสสร รัตนพรหม ชั้น ม.1/3
9.ด.ญ.ปยุดา รัตนพรหม ชั้น ม.1/3
10.ด.ญ.ภัชสร เชื้อเมืองพาน ชั้น  ม.1/4
11.ด.ญ.ภูริชา วิชัยศรี ชั้น ม.1/4
12.ด.ญ.พิมมลรัฐ กรรณกุลสุนทร ชั้น ม.1/4
13.ด.ญ.อชิรญาณ์ ฟูศรี ชั้น ม.1/5
14. ด.ญ.อภิชญา จินตนา ชั้น ม.1/5