ต้อนรับคณาจารย์ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 116 คน
ต้อนรับคณาจารย์ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีองค์ความรู้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนำมาจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567