รางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 157 คน
รางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธ”

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ และสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดกิจกรรม “มาฆบูชารำลึก” ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธ” ภายใต้โครงการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวาระนี้ ได้แก่

  1. เด็กหญิงกันติชา คุณาปกรณ์การ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
  2. เด็กชายนาวา กุสันชัย                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
  3. เด็กชายภูเมธ ศรีบุญเรือง                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
  4. เด็กชายอิทธิเชษฐ์ โฮมภิรมย์          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
  5. เด็กชายธีร์ นพเกตุ                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
  6. เด็กชายนบพระ กลัดเจริญ               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
  7. เด็กชายอนาวิน กุสันชัย                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
  8. นายชิษณุพงศ์ พุทธปวน                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  9. นางสาวนันท์นภัส แก้วกุลสี              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1