มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC)ภาคภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 120 คน
มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC)ภาคภาษาอังกฤษ

อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณอัญชลี ผู้แทนจาหชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC)ภาคภาษาอังกฤษ

มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
ระดับมัธยมต้น
เด็กหญิงพรหมขวัญ จันทร์หอม ได้อันดับที่ 17 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 700 บาท

ระดับมัธยมปลาย
นายศุภกร เงินเนตร ได้อันดับที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
นางสาวพัทธนันทร์ จันทร์หอม ได้อันดับที่ 10 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท