รับประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 243 คน
รับประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ "ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่" โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ จากพระเทพมังคลาจารย์    เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคมมีภาวะผู้นำ มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่ขอให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของสังคมและร่วมสร้างคนดีศรีเชียงใหม่สืบไป