กิจกรรมนำเสนอการถอดบทเรียนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 108 คน
กิจกรรมนำเสนอการถอดบทเรียนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

14 มีนาคม 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมนำเสนอการถอดบทเรียนของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้